Lavrov Kambocaya getdi

41
MOSCOW, RUSSIA – AUGUST 23, 2022: Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov looks on during a joint news conference with his Syrian counterpart Faisal Mekdad following their talks at the reception house of the Russian Ministry of Foreign Affairs in Spiridonovka Street. Mikhail Metzel/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë ÐÔ Ñåðãåé Ëàâðîâ âî âðåìÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèè ïî èòîãàì âñòðå÷è ñ ìèíèñòðîì èíîñòðàííûõ äåë Ñèðèè Ôåéñàëîì Ìèêäàäîì â Äîìå ïðèåìîâ ÌÈÄ ÐÔ íà Ñïèðèäîíîâêå. Ìèõàèë Ìåòöåëü/ÒÀÑÑ

Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov noyabrın 13-də keçiriləcək Şərqi Asiya sammitində iştirak etmək üçün Kambocanın paytaxtı Pnompenə gedib.

Elchi.az xəbər verir ki, bu barədə RİA məlumat yayıb.