Xarkov barədə Putinə məruzə olundu – Peskov

88
OMSK, RUSSIA - NOVEMBER 7, 2019: Russian Presidential Spokesman Dmitry Peskov attends a plenary session as part of the 16th Russia-Kazakhstan Interregional Cooperation Forum at the Congress Hall. Mikhail Metzel/TASS Ðîññèÿ. Îìñê. Ïðåññ-ñåêðåòàðü ïðåçèäåíòà ÐÔ Äìèòðèé Ïåñêîâ íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè XVI Ôîðóìà ìåæðåãèîíàëüíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí â Êîíãðåññ-õîëëå. Ìèõàèë Ìåòöåëü/ÒÀÑÑ

Rusiya Prezidenti Vladimir Putinə Xarkov vilayətinin İzyum və Balakleya şəhərləri ərazisində qoşunların yenidən qruplaşdırılması barədə məlumat verilib.

Elchi.az xəbər verir ki, bunu Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib.

“Təbii ki, baş verən hər bir hadisə, hərbçilərin xüsusi hərbi əməliyyat zamanı gördüyü hər bir hərəkət Ali Baş Komandana məruzə olunur. Prezident həm müdafiə naziri, həm də bütün hərbi rəhbərlərlə daim əlaqə saxlayır”, – Peskov bildirib.

Qeyd edək ki, Ukrayna ordusu sözügedən iqtisamətlərdə ciddi uğurlara imza atıb.